1-1200.png
2-1200.png
3-1200.png
4-1200.png

Extended Remedial Teaching bij Onderwijs Praktijk Texel

Een remedial teacher geeft praktische ondersteuning aan kinderen die een achterstand hebben opgelopen in het schoolse leren. Het doel is om de leerachterstand in te halen, zodat het kind weer mee kan met het normale niveau van de groep. OPTxl zorgt ervoor dat een kind een voorsprong heeft bij het stoppen van de begeleiding, zodat het zelfvertrouwen stevig verankerd is.

Image

OPTxl biedt Extended Remedial Teaching aan: remedial teaching 2.0 ++ Het is de meest diepgaande vorm van remedial teaching, met veel meer diepgang en toepassingstechnieken dan gebruikelijke remedial teaching.

Op veel scholen is een remedial teacher aanwezig. Er is aandacht voor extra zorg voor die kinderen, die dat nodig hebben. Gedegen onderzoek en een intensieve begeleiding kosten veel tijd en het is voor de school bijna niet mogelijk om dit bij alle kinderen met leermoeilijkheden te realiseren. Meestal heeft de school al heel veel aan de problemen gedaan, maar gaat het kind onvoldoende vooruit. Dan kan het verhelderend zijn om een Extended Remedial Teacher vanuit een bredere invalshoek eens naar de leerproblemen te laten kijken.

Rozemarijn is breed en diepgaand geschoold en sloot haar specialistische remedial teaching opleiding (Master SEN) af met een dubbel uitstroomprofiel: zowel leerproblemen als hoogbegaafdheid.

De basis van waaruit Onderwijs Praktijk Texel begeleidt, komt vanuit brede onderwijservaring, opleidingen op het gebied van o.a. meervoudige intelligentie, leerstijlen, hart-brein leren, intergratieve kindertherapie, hoogbegaafdheid en hoogbegaafdheid in combinatie met een leerstoornis.
Rozemarijn volgde Masterclasses bij Ban Har Yeap op het gebied van het vernieuwende en ruimtelijk-inzichtelijke Singapore rekenen. De opgedane kennis vormt de basis van een denkwijze, die zij op een unieke manier aanbiedt en die leidt tot een andere manier van leren.

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, structuur, respect, vriendschap en vooral plezier zijn sleutelwoorden binnen de praktijk.

Aanmeldingsprocedure

In een persoonlijk gesprek na aanmelding per telefoon of mail, stellen de ouders/verzorgers en remedial teacher samen vast of vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Is dit niet het geval, dan kan verwezen worden naar een andere praktijk of instantie. Onderwijs Praktijk Texel zal in voorkomende gevallen de ouders begeleiden totdat adequate hulp gevonden is. Als blijkt dat het aanbod van dienst kan zijn komen ouders en Rozemarijn tot vaststelling van de hulpvraag. Alle beschikbare gegevens kunnen daarbij van dienst zijn. Eventueel begint de remedial teacher met aanvullend didactisch onderzoek. Dit kan een individueel onderwijskundig onderzoek zijn.

Vervolgens wordt er bepaald welke begeleidingsmogelijkheden bij de leerstijl van het kind passen. Er wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk functies: visueel (zien), auditief (horen), tactiel (voelen), motorisch (bewegen) en ritmisch (muziek). Op die manier wordt er gebruik gemaakt van de eigen talenten en mogelijkheden van het kind. Hierna wordt een handelingsplan opgesteld en met de ouders besproken. Dan wordt ook de intensiteit en tijdsduur bepaald. De begeleiding is volledig op maat voor het kind.
Vaak hebben kinderen met leer- en/of gedragsproblemen negatieve gevoelens over hun eigen kunnen. Het is belangrijk om ze te laten ervaren dat ze meer kunnen dan ze zelf denken, zodat ze weer plezier krijgen in het leren. Het uiteindelijke doel is, dat de aangeleerde vaardigheden worden toegepast in situaties die het kind dagelijks tegenkomt.
Dat betekent dat alles wat geoefend wordt ook functioneel wordt gemaakt voor het kind. Niet het foutloos rekenen of schrijven in een toets of een bepaalde hoeveelheid woorden binnen een minuut kunnen lezen is het belangrijkst, maar het kunnen toepassen van deze vaardigheden in het dagelijkse-en schoolse leven.

 

Image

De basisschool

In een persoonlijk gesprek na aanmelding per telefoon of mail, stellen de ouders/verzorgers en remedial teacher samen vast of vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Is dit niet het geval, dan kan verwezen worden naar een andere praktijk of instantie. Onderwijs Praktijk Texel zal in voorkomende gevallen de ouders begeleiden totdat adequate hulp gevonden is. Als blijkt dat het aanbod van dienst kan zijn komen ouders en Rozemarijn tot vaststelling van de hulpvraag. Alle beschikbare gegevens kunnen daarbij van dienst zijn. Eventueel begint de remedial teacher met aanvullend didactisch onderzoek. Dit kan een individueel onderwijskundig onderzoek zijn.

Image

In plaats van de leerstof nogmaals op de zelfde wijze aan te bieden, laat Onderwijs Praktijk Texel
kinderen op een eigen, unieke wijze leren en ervaren, waarbij meerdere leeringangen
aangesproken worden. Door het maken van eigen keuzes binnen duidelijke grenzen,
kunnen kinderen op een plezierige en ongedwongen wijze hun sterke kanten ontdekken.
Rozemarijn is hierbij begeleider, bondgenoot en steun van het kind. “Het kind staat centraal,
niet de leerstof.’’

Een particulier RT’er wordt meestal ingeschakeld door de ouders. Als u toestemming verleent neem ik contact op met de basisschool van het kind. Een goed contact met de school is in het belang van het kind. Gezamenlijk helpen we het kind vooruit.

Soms zijn er spanningen tussen de school en de ouders over het leer– of gedragsprobleem van het kind. Dan sta ik aan de zijde van de ouders om de school ervan te overtuigen het leerprobleem te onderkennen, zich er ook in te verdiepen en ruimte te maken in het lesprogramma voor een aangepaste leermethode.

Voor wie: Kinderen met (een vermoeden van) dyslexie of dyscalculie.
Kinderen met PDD-NOS of andere (lichte) handicaps in het autistisch spectrum.
Meer-of hoogbegaafde kinderen.
Beelddenkers of bij een vermoeden van beelddenken.
Kinderen met faalangst.
Kinderen met AD(H)D.
Kinderen waarbij ‘’er niet uitkomt’’wat door de omgeving wordt verwacht.
Duidelijke onderpresteerders.

Onderwijs Praktijk Texel diagnosticeert met gestandaardiseerde en door de COTAN toegelaten tests en inventariseert de oorzaken van het achterblijven van resultaten en zal aan de hand van het intakegesprek en de problematiek een handelingsplan opstellen. Dit plan, gebaseerd op het ontdekken van eigen kracht en mogelijkheden van het kind, is het handvat voor de ouder, de school en voor Onderwijs Praktijk Texel om uw kind dát steuntje in de rug te geven dat nodig is om zich weer prettig te voelen en op school (leer) resultaten te boeken. Stagnatie in het leerproces is immers een aanwijzing dat de aanpak anders moet! Onderwijs Praktijk Texel biedt zorg op maat. In alle gevallen is het uiteindelijke simpele doel dat uw kind een gevoel van welbehagen en geluk krijgt doordat het successen ervaart. Goed in je vel…dan leer je wel!