Het uurtarief voor de begeleiding is mede inkomensafhankelijk en wordt met u besproken tijdens het intake gesprek. De tarieven voor de trainingen vindt u bij de desbetreffende training.

Vergoedingen

Voor de extra zorg of begeleiding die kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag nodig hebben, bestaan diverse vergoedingsregelingen en voorzieningen.

Informeer ook bij uw eigen zorgverzekeraar. Sommige trainingen van Onderwijs Praktijk Texel, zoals bijvoorbeeld de cursussen Beeld en Brein®, vallen mogelijk onder de ‘creatief beeldende therapie’ in de eventuele aanvullende verzekering.

Onderzoek ook de mogelijkheden van fiscale aftrek bij de belastingdienst.

Voor kinderen met een handicap of beperking die op een reguliere school onderwijs willen volgen, kan een ‘leerlinggebonden financiering’ (lgf) oftewel ‘Rugzakje’ worden aangevraagd. Met dit budget kan extra begeleiding ingeschakeld worden.

Ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD en PDD-NOS, kunnen een ‘Persoons Gebonden Budget’ (PGB) aanvragen. Het is een voorziening vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met dit extra budget kan zorg ingekocht worden die nodig is voor het functioneren van hun kind. De trainingen bij Onderwijs Praktijk Texel vallen mogelijk onder de ‘activerende en/of ondersteunende begeleiding’.

Sinds 1 januari 2009 is de vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Bij ‘enkelvoudige’ dyslexie mag er geen sprake zijn van bijkomende stoornissen zoals AD(H)D. De regeling is zo opgezet dat in 2013 alle kinderen in het basisonderwijs die 7 jaar of ouder zijn, voor vergoeding van dyslexiezorg in aanmerking komen. Om dit te bereiken wordt de leeftijdsgrens tot waar vergoeding mogelijk is, elk kalenderjaar met een jaar verhoogd. In 2011 kunnen ouders bijvoorbeeld aanspraak maken op vergoeding als de dyslexiezorg vóór de elfde verjaardag van hun kind aanvangt.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de dyslexie vastgesteld zijn volgens de richtlijnen van de SDN door een GZ-psycholoog. Onderwijs Praktijk Texel behandelt wel kinderen en volwassenen met dyslexie en kan ook screeningstesten uitvoeren, maar stelt geen officiële diagnoses. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met een ortho-pedagoog/ pschygoloog BIG geregistreerd.

Tot slot, er zijn ook bedrijven die in bepaalde gevallen de kosten van ‘remedial teaching’ (bijvoorbeeld het omgaan met dyslexie of taalprobleem) of training van hun medewerkers of gezinsleden voor hun rekening nemen. Informeer hiervoor bij uw eigen werkgever.