Algemene Voorwaarden

Voor meer informatie over de nieuwe AVG voorschriften van 25 Mei 2018 kunt u hier vinden:

AVG tbv OnderwijsPraktijkTexel

Artikel 1 – Definities en werking:
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

d.d. 01-01-2009
OPTxl

Onderwijs Praktijk Texel, Vroonlant 24 1791 WK Den Burg KvK.37148613

Particulier

Natuurlijk persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.

Leerling

Natuurlijke persoon die een opleiding volgt.

Opleiding

Iedere opleiding, cursus, training of andere dienst die onder welke naam dan ook door OPTxl wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.

Kosten

De vergoeding c.q. het lesgeld dat de contractant aan OPTxl verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.

 2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door leerlingen volgen van een opleiding bij OPTxl. 

Artikel 2 – Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden:
Onderwijs Praktijk Texel attendeert iedere particulier die een overeenkomst als bedoeld in art. 3 van de voorwaarden wenst te sluiten erop dat deze Algemene Voorwaarden te lezen zijn op de site en als zodanig geldig zijn voor de overeenkomst als bedoeld in art. 3. Indien de particulier de Algemene Voorwaarden per post toegestuurd wenst te krijgen, dan kan dit kosteloos door OPTxl worden gedaan.

1 Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en worden niet aan derden verstrekt. Ze zijn toegankelijk voor de begeleider of de docent op school [ indien u hiervoor toestemming geeft ] en de directie van OPTxl.

2 Leerling en Particulier hebben recht tot inzage en correctie m.b.t. de over hen opgenomen gegevens.

3 Door de leerling in vertrouwen aan OPTxl of een van haar medewerkers vertelde feiten zijn, indien de leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders, tenzij OPTxl dit tegen het belang van de leerling acht of tenzij de fysieke of psychologische integriteit van de leerling op het spel staat. Dit ter beoordeling van OPTxl.

4 Alle door OPTxl zelf ontwikkelde lesmaterialen, plandocumenten e.d. blijven intellectueel eigendom van OPTxl en haar medewerkers. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van OPTxl wordt vermeld en onder voorwaarde dat verspreiding ervan geen enkel commercieel belang dient.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten:
1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen OPTxl en een particulier, komt uitsluitend tot stand door het verzenden van een inschrijfformulier voor de opleiding door de desbetreffende particulier en de daaropvolgende, schriftelijke, bevestiging van OPTxl aan de particulier, dat hij tot de opleiding is toegelaten. De particulier mag zich via de website van OPTxl opgeven en de bevestiging mag per e-mail aan de particulier worden verzonden.

2. Een door OPTxl gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, folder, een zogenaamde ‘open dag`, lezing of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.

3. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van OPTxl, is OPTxl gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, te verplaatsen naar een andere datum later in het jaar, dan wel deze te combineren met andere opleidingen of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de particulier. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk 14 lesdagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.

4. Indien OPTxl kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven en/of naar een latere datum te verplaatsen, heeft de particulier het recht om binnen 7 dagen na dagtekening van de mededeling van OPTxl door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.

5. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van OPTxl als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

Artikel 4 – Gevolgen van de overeenkomst:
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: `de overeenkomst’) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:

a. De leerling is aan OPTxl verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.

b. Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 35 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van OPTxl te Den Burg. De leerling is dan 25% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 45,00 voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 35 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.

c. Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 21 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van OPTxl te Den Burg. De leerling is dan 50% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van €90,00 voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 21 dagen tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.

d. Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 21 dagen voor het begin van de opleiding of nadat de opleiding reeds is begonnen, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van OPTxl te Den Burg. De leerling is dan 100% van de kosten van de desbetreffende opleiding verschuldigd.

e. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, c en d vindt plaats onder de opschortende voorwaarden dat de leerling tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van OPTxl. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen zeven dagen na verzenden van het aangetekend schrijven op de bankrekening van OPTxl is binnen gekomen, wordt de leerling geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

f. Indien de leerling door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de leerling.

g. Indien de leerling verzuimt de onder a, b, c en d genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,00 per declaratie voor administratiekosten verschuldigd, bovenop de nog uitstaande kosten.

h. Indien de leerling na ene overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is OPTxl gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is: 1. de leerling de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen. 2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de leerling te ontbinden. 3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijk invordering.

i. Indien OPTxl gebruik maakt van een of meer van de sub h genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan. Indien OPTxl overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de leerling, met een minimum van € 68,00.

j. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de leerling overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallig betalingen de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 5 – Overige rechten en plichten van de leerling
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de leerling verplicht: a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding; b. de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door OPTxl ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben; c. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en andere leerlingen niet te hinderen; d. melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen en/of eventuele proefpersonen. De sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Artikel 6 – Overige rechten en plichten van OPTxl:
1. OPTxl bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. OPTxl is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen.
2. OPTxl is bevoegd om een leerling (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien: a. de leerling zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 5 gedraagt; b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen of eventuele proefpersonen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. De leerling is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. OPTxl aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De leerling vrijwaart OPTxl voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medeleerlingen.

2. OPTxl aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de leerling of anderszins door de leerling meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de leerling in de (les)lokalen van OPTxl.

3. OPTxl is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de leerling overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van OPTxl. 4. De leerling vrijwaart OPTxl voor de aanspraken van derden ter zake van de in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of aandoening.

Artikel 8 – Overige bepalingen
1. Tegenover de leerling strekt de financiële administratie van OPTxl, blijkens een door OPTxl verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behouden door de leerling te leveren tegenbewijs.

2. Indien een leerling meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de opleiding(en) waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 9 – Individueel Onderwijskundig Onderzoek/ Beelddenkonderzoek
De gegevens uit de rapportage hebben in de tijd gezien een beperkte geldigheidswaarde. Gebruik of vermenigvuldiging, op welke wijze dan ook, zonder toestemming van OPTxl, is niet toegestaan. Onderzoekrapportages worden in 2-voud verstrekt.

De kosten van dit onderzoek en eventuele bijkomende kosten, dienen voor schriftelijk en/of mondelinge evaluatie en voor overhandigen van het verslag volledig voldaan te zijn. Eerst dan vindt bespreking en overhandiging plaats. 

Artikel 10 – Lesgelden
Individuele begeleidingssessies die uiterlijk  24 uur voor het overeengekomen tijdstip zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

Artikel 11 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
OPTxl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de Nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Namens Onderwijs Praktijk Texel,
Vroonlant 24
1791 WK Den Burg

Rozemarijn J.Veldhuis